Проектиране на ЖП пътища

Какво включва услугата?

Геодезически работи необходими за изпълнението на проекта;

Изграждане и измерване на геодезическа мрежа;

Подробно геодезическо заснемане на междугарията и малките гари, включително всички малки и големи съоръжения;

Подробно геодезическо заснемане на жп гарите;

Подробно геодезическо заснемане на пътните възли и кръстовищата;

Процедури за узаконяване на временните пътища;

Вертикално планиране;

Геотехнически работи (терен офис-лаборатория), необходими за проектиране и изготвяне на Геотехнически доклад.

Предаване на проекта (идеен технически и работен) за всички строителни работи, включително електро/механични работи по строителни конструкции, пътища и железопътна част.

Проектиране на железопътни мостове;

Проектиране на пътни кръстовища;

Проектиране на пътни подлези и пешеходни прелези;

Проектиране на малки съоръжения;

Железопътна част.

Изготвяне на идеен проект за главни магистрални оси, нива, напречни профили през 20 м, напречно и надлъжно отводняване, детайли, измерване на долна конструкция, изчисления на устойчивост и изчисления на товароносимост и деформации, проект на ситуационен план, окончателен парцеларен план, план за организация и завършване на строителството, количествени сметки и др.

Изготвяне на проект за гарите и гаровите – оси, нива, напречни профили през 20 м, напречен и надлъжен дренаж, детайли, измерване на долна конструкция, изчисления на устойчивост и изчисления на товароносимост и деформации, тяга ситуационен план, окончателен парцеларен план, план за организация и завършване на строителството, количествени сметки и др.

Съгласуване на проектите.

Пътна част

Пътни възли, пътни пресичания и подлези, план за организация и завършване на строителството, количествени сметки и др.;

Проектиране на нови пътища;

Съгласуване на проектите.

Сгради

Проектиране на нови гари;

Проектиране за реконструкция на съществуващите жп гари;

Осветление на гари и улици.

Авторски надзор по време на строителството

Имаш нужда от консултация с експерт?

Позвъни сега

(+359) 888 223 425